شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ واژه ها براي رسيدن من و تو نفس نفس مي زنند... ميدانم آخرش اين رويا را سکته مي دهي... 97
وستا
98/4/4
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} :)@};-
نويسنده ي رويا را سکته ندهد :)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top