قرمز سبز آبي خاکستري
در برابر آنكه از او دانش مي جوييد، فروتني كنيد و از دانشمندان متكبّر مباشيد كه باطل شما، حقّتان را ببرد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت