شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اميدوارم لحظات خوبي تو اين اتاق سپري کنيد ..فعاليت ها مستمر باشه لطفا....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ خرس هاهم نئشه ميشوند بعضي خرسهادرروسيه به بوکردن بنزين باقيمانده ازبشکه هاي سوخت اعتياددارندسپس هنگامي که نئشه مي شوند گودالي را حفر نموده و به پشت داخل آن مي خوابند
ساعت ویکتوریا
گروه آب هويج بستني
vertical_align_top