قرمز سبز آبي خاکستري
حكيم نيست آنكه با كسي كه از معاشرتش ناگزير است پسنديده رفتار نمي كند، تا آن گاه كه خداوند برايش راهي بگشايد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت