قرمز سبز آبي خاکستري
مسلمان، برادرِ مسلمان است، به او خيانت نمي كند، او را وا نمي گذارد، بر او خرده نمي گيرد، او رامحروم نمي سازد و غيبتش را نمي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت